Poziția lui Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, privind campania de dezinformări și calomnii lansată de candidatul Dan Lungu

Cum, pe parcursul campaniei pentru alegerile din Uniunea Scriitorilor, lucrurile au depășit, din partea candidatului Dan Lungu, o anumită limită în ce privește dezinformările și calomniile îndreptate împotriva conducerii USR, președintele în exercițiu, Nicolae Manolescu a socotit, pe bună dreptate, să ia atitudine. Iată, în cele ce urmează, textul semnat de Nicolae Manolescu și publicat pe site-ul Uniunii Scriitorilor:

manolescu

DREPT LA REPLICĂ. O campanie curat murdară

Preambul

I. Conform Statutului, USR organizează o dată la cinci ani alegeri. Pe 9 martie, a avut loc, după cum am comunicat pe site și în România literară, ședința Consiliului USR care a dezbătut și aprobat măsurile statutare necesare organizării Adunării Generale de alegeri. Totul a fost adus la cunoștința Filialelor. Candidații la Președinție, cinci la număr, au fost invitați împreună cu reprezentanții lor din Comisia de numărătoare a voturilor la o întâlnire de lucru în care să se stabilească modalitățile de desfășurare a votului. Doar patru dintre candidați s-au prezentat, însoțiți de reprezentanții lor, între care eu însumi și reprezentantul meu. Al cincilea candidat a lipsit fără să anunțe. E vorba de dl Dan Lungu. Nici reprezentanta d-sale, dna Doina Ruști, n-a fost prezentă. Lăsând la o parte impolitețea, absența poate părea un detaliu fără semnificație. Din nefericire, avea o semnificație de care însă nu ne-am dat seama pe loc. Dl Dan Lungu dorea un tratament special! În dispreț față de ceilalți patru candidați (care s-au comportat normal, decent, nepretinzând nicio favoare), inclusiv față de mine, ca Președinte în exercițiu până la depunerea mandatului. În ce mă privește, nici eu n-am pretins un regim special, cum n-am făcut-o nici cu ocazia precedentelor alegeri: m-am supus rigorilor candidaturii, mi-am comunicat asemenea tuturor candidaților programul (spre deosebire de dl Dan Lungu, care a venit cu noi și noi idei de câte ori a acordat interviuri, n-am trimis e-mailuri zilnice în Filiale, nici nu m-am întâlnit cu membri USR) și n-am intrat niciodată în polemică deschisă pe tema programelor celorlalți candidați. A făcut-o, în schimb, dl Dan Lungu cu asupra de măsură, transformându-și campania de alegeri într-un veritabil asalt contra conducerii actuale a USR, prin toate mijloacele și îndeosebi pe Facebook, punând întrebări insidioase, răspândind „informații” false, mergând până la amenințări.

Este motivul pentru care m-am hotărât să folosesc acest drept la replică, în calitate, nu de candidat, ci de Președinte al USR. Nu mai e vorba despre mine, ci despre imaginea instituției căreia colegi ai mei și cu mine ne-am devotat, fără a urmări vreun interes personal, neprecupețind niciun efort. Stabilitatea USR, astăzi, reprezintă dovada peremptorie. Doar o mână de răuvoitori, între care dl Dan Lungu, individ ambițios, lipsit de scrupule, cred de cuviință s-o împroaște cu noroi.

Dl Dan Lungu va fi uitat că, depunându-și candidatura, mi-a solicitat o întrevedere, pe care, firește, i-am acordat-o, împrejurare în care mi-a declarat că dorește o „campanie curată”. I-am replicat că toate campaniile de alegeri din USR la care am participat, simplu membru sau candidat, din 1963 și până în 2013, cele din regimul trecut inclusiv, au fost curate. Dl Dan Lungu nu s-a ținut de cuvânt: a reușit s-o murdărească pe cea din 2018 cum n-au reușit nici chiar politrucii PCR înainte de 1989.

Suspiciuni, dezinformări și amenințări

II. Baza campaniei murdare a dlui Dan Lungu este triplă: suspiciuni fără temei, dezinformări sistematice și amenințări, mai mult sau mai puțin voalate.

1. Din bogata „corespondență” pe care a întreținut-o cu conducerea USR în ultima lună, se desprinde o neîncredere ofensatoare a dlui Dan Lungu în capacitatea acesteia de a organiza statutar și onest alegerile. A solicitat măsuri aberante de securitate a votului, cum ar fi prezența la urne a unor bodigarzi. Bănuindu-ne, probabil, de intenția de a vicia rezultatul. Că mă crede în stare de a proceda incorect, iată o dovadă că nu mă cunoaște. Nu că aș avea pretenția. Dar că își închipuie că e musai să viciez votul ca să câștig alegerile, iată o dovadă de orgoliu fără măsură. Și încă: neîncrederea îi are în vedere și pe membrii USR în general, socotiți de către dl Dan Lungu numai buni de a fi manipulați cu promisiuni deșarte și cu informații pe cât de tendențioase, pe atât de false. Un exemplu potrivit este chiar Programul dlui Dan Lungu. Din cele 8 puncte principale, 6 sunt deja îndeplinite în mandatele noastre anterioare, lucru binecunoscut membrilor noștri; un al 7-lea prevede acordarea de personalitate juridică Filialelor (ceea ce Statutul interzice pe bună dreptate, pentru că ar însemna pierderea calității de utilitate publică, așadar, între altele, a posibilității de a primi bani de la stat, și ar deschide totodată o poartă largă pentru fărâmițarea sau federalizarea USR, poartă pe care a intrat deja la UAP Alba-Iulia controversatul avocat și plastician Mârza, târîndu-și confrații într-un șir nesfârșit de procese, extinse apoi la USR și la ANUC!); în fine, un al 8-lea punct prevede reprimirea în USR a celor, în fond, autoexcluși care au întrunit trei Adunări Generale, din care justiția a declarat deja ilegale două, și și-au ales cu această ocazie altă conducere decât aceea actuală a USR, re-re-cunoscută în instanță prin sentințe definitive. Scriitorii considerați autoexcluși fiindcă au ales altă conducere nu sunt cei care au contestat U.S.R. Dovadă că dl Dan Lungu este membru, ca și alți contestatari.

2. Cu dezinformarea stă încă și mai bine dl Dan Lungu.
O primă problemă care îl macină este legată de banii cheltuiți de conducerea USR. Am scris bine: cheltuiți. De felul în care acești bani au fost obținuți, cu câte eforturi, dl Dan Lungu se dezinteresează suveran. Grija lui e că USR ar fi risipit un milion și jumătate de euro. Ceea ce nu știe (sau, lucru și mai grav, se preface a nu ști) este că fiecare ban public are o destinație precisă și nu poate fi folosit decât în condiții contractuale extrem de stricte. Jumătate din sumă, de altfel, o reprezintă banii de la buget pentru publicații, ordonatorul de credite fiind Ministerul Culturii și Identității Naționale, căruia USR îi transmite decontul cheltuielilor până la ultimul leu, însoțit de documente justificative. (De sume similare beneficiază, în urma demersului USR, și alte publicații din țară. Câtă exigență există în decontarea banilor, ne-a arătat-o dispariția revistei Cultura, incapabilă să facă față birocrației cu pricina!). Repartiția se face pe ANUC, conform unui protocol referitor la numărul și periodicitatea publicațiilor. E normal ca un săptămânal ca România literară să primească o sumă mai mare decât cele șapte lunare și un bilunar, câte are USR. Aici nu încape nicio neregulă. Aflat în corespondență cu un fost și regretabil consilier al unui fost și regretabil Ministru al Culturii, dl Dan Lungu e sfătuit de acesta să caute nod în papură revistelor USR, care ar fi citite doar de cei care le scriu! Despre importanța lor vitală pentru viața literară și pentru literatura actuală, niciun cuvânt!

3. Într-o ordine înrudită de idei, dl Dan Lungu le plânge demagogic de milă Filialelor, pe care Conducerea centrală le-ar defavoriza sub raport financiar. Din nou, dl Dan Lungu nu știe (sau se preface a nu ști) că Filialele rețin în întregime, pentru cheltuieli proprii, cotizațiile; că salariile la reviste și la Filiale sunt plătite, nu din cotizații, ci din fondurile centrale, ca și alte cheltuieli pentru evenimente curente. În plus, din cele 9 publicații bugetate, 6 aparțin Filialelor din țară. Un alt neadevăr prin care dl Dan Lungu încearcă să obțină voturi.

4. Un fel de șantaj îl constituie felul în care dl Dan Lungu le-a sugerat membrilor USR, prin e-mail-urile expediate la foc automat sau prin declarații mincinoase, că actuala conducere le-ar pune în primejdie pensiile suplimentare. Să nu ne mai jucăm spunând că sunt vorbe în vânt: sugestia cu pricina e o veritabilă imfamie! Nu numai că actuala conducere susține dintotdeauna pensiile suplimentare, care se acordă din primul nostru mandat, de la Legea nr. 8 / 2006, promovată de noi, nu numai că ele sunt garantate inclusiv în Programul meu, dar cine vorbește? Vorbește membrul unui partid politic care promovează un proiect de lege prevăzând desființarea tuturor pensiilor speciale, cu excepția celor pentru militari și magistrați! Acum îmi dau seama de ce în Programul dlui Dan Lungu se vorbește despre „finanțări suplimentare”, în loc de „pensii”: ca să nu se facă vreo legătură ticăloasă între D.L, membru al USR, și D.L., membru al… USR. Ca membru de partid politic, dl Dan Lungu se numără printre inițiatorii unei propuneri legislative, menită să abroge toate pensiile speciale nebazate pe principiul contributivității.

5. Între atâtea bazaconii, dl Dan Lungu mai emite una: reproșează actualei conduceri că a risipit banii scriitorilor pe procese intentate…scriitorilor. E vorba, ați înțeles, de cele 101 procese care au fost intentate USR de către cei câțiva (între 7 și 27) contestatari, constituiți într-o USR declarată ilegală în justiție, nicidecum de procese intentate contestatarilor de către cei 2600 de membri ai USR recunoscută ca legală de aceeași justiție.
P.S. Interesul major pentru bani al dlui Dan Lungu e mai vechi. Singura lui relație cu Filiala ieșeană din care face parte a constat în trei cereri de bani pentru deplasări în străinătate, bani prevăzuți într-un program al USR din urmă cu câțiva ani. Din cauza crizei dintre 2009-2012, programul a trebuit abandonat. Precizez că niciun membru al conducerii USR n-a beneficiat de el și că în ultimii ani USR n-a cheltuit niciun singur euro pentru astfel de deplasări. Eu însumi am venit de fiecare dată de la Paris, cât m-am aflat la UNESCO, pe banii mei.

6. Dl Dan Lungu n-a ezitat să amenințe conducerea USR. Las la o parte amenințările voalate, de tipul șantajului, utilizat în cazurile în care dl Dan Lungu n-a izbutit să obțină titlul de candidat special și ne-a inundat cu e-mail-uri prin care ne solicita pentru el însuși tot felul de informații pe care le putea găsi pe site-ul USR, în Statut, chiar și unele care nu erau neapărat destinate publicității. Nu e vorba de o curiozitate bolnăvicioasă, ci de intenția de induce ideea (falsă!) că avem ceva de ascuns, o neregulă sau o fraudă. Ca să nu mai spun că are grijă de fiecare dată când ne scrie să pună întrebările pe Facebook spre a fi citite de toată lumea. Intoxicare, în toată regula!

7. O amenințare cât se poate de directă, dl Dan Lungu a făcut într-o scrisoare adresată vicepreședintelui USR, Gabriel Chifu, și deopotrivă Consiliului din 9 martie. Și anume, că ne (mă includ și pe mine, deși numele meu nu apare în scrisoare) va acționa în judecată pentru că ne-am referit în ședința de Consiliu la anumite „probleme cu justiția” ale d-sale. Această referire a fost făcută, într-adevăr, ca răspuns la întrebarea unui membru al Consiliului, cu precizarea că atât Gabriel Chifu, cât și eu, am susținut aprobarea candidaturii dlui Dan Lungu, sub cuvânt că informațiile pe care le avem nu sunt oficiale și că, în orice caz, până va exista o sentință definitivă, dacă va exista, dl Dan Lungu se bucură de prezumția de nevinovăție. Informat greșit de către cineva, chiar în timpul ședinței, dl Dan Lungu a trecut la amenințări. Dacă nu s-ar fi umflat în pene și ar fi economisit ceva minte, dl Dan Lungu nu ne-ar fi obligat ca, pentru orice eventualitate, să încercăm să aflăm cum stau lucrurile dincolo de zvonuri. Am obținut un Raport al Curții de Conturi-Iași din care rezultă limpede că dl Dan Lungu, director și ordonator de credite al MNLR Iași, a încălcat un număr considerabil de legi, de ordonanțe de guvern și de alte reglementări printr-un management defectuos și că i s-au imputat unele sume de bani cheltuiți fără documente acoperitoare. Așa s-a ajuns la două procese pierdute de dl Dan Lungu, sentințele nefiind însă definitive. Are sau nu are dl Dan Lungu „probleme cu justiția”? E bine de știut totodată cine reproșează actualei conduceri a USR nepricepere managerială și gestiune frauduloasă! Ce încredere să-i acorzi unui om care pretinde că va îndrepta lucrurile la USR dacă va fi ales? Tot atâta câtă merita când a promis o „campanie curată”, care s-a dovedit, iată, curat murdară.

Á bon entendeur, salut!

Nicolae Manolescu,
Președintele Uniunii Scriitorilor din România

64 Responses to “Poziția lui Nicolae Manolescu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, privind campania de dezinformări și calomnii lansată de candidatul Dan Lungu”

  • Chestia e că în expunerea de motive proiectul spune, negru pe alb, că la toate pensiile trebuie să se aplice principiul contributivității, cu excepția procurorilor și magistraților. Logica supliemntului de pensie pentru creatorii de artă era aceea că ei, neputând trăi din arta lor, din motive care țin de realitățile românești, dar producând valori naționale, contribuie în plus față de activitatea profesională cotidiană.

   • sorin gyorgyfalvi spune:

    @ VV

    care-s valorile alea nationale produse in ultimii 30 de ani? :D Opera cu ketamina, sau tabloul cu magarul roz? :D

    Eu cred ca trebuie sa dispara comunismul asta din domeniul culturii, azi suntem in capitalism, cine nu poate sa produca arta de calitate poate isi gaseste alta vocatie! E nevoie de forta de munca, de tinichigii, de frizeri, samd… In occident artistii profesionisti din orice domeniu cistiga enorm, tocmai pentru ca selectia e crunta si nu toti ratatii ajung sa ocupe posturi de profesionisti!

    Problemele cu salarizarea din domeniul “culturii” vin si din faptul ca foarte multe categorii salariale sunt incadrate total aiurea: asa cum un grefier nu e judecator, nici un muzeograf nu e om de cultura!

    • Vrei o listă de o sută de cărți din 1990 încoace care își merită locul lor în Biblioteca Națională?

     • sorin gyorgyfalvi spune:

      @ VV

      Vreau! :D

      Dar 100 mi se pare extrem de putin, 30 pe an cum ar veni… la “citamai” cultura romana… :D

      Sau, dati-mi macar 10, sau 5 de calibrul celor care sunt invocate in “Anii Centenarului” :D

     • 100 ar fi 3 pe an. Ia, de pildă, poeziile lui Ioan Es. Pop sau Ioan Mureșan, piesele lui Vișniec, romanele lui Cărtărescu și multe, multe altele.

     • Adam Mareș spune:

      1-5 scriitori extraordinari apar o dată la un secol. Dar pentru asta e nevoie și de reviste, și de scriitori comuni care creează cernoziomul cultural al unei țări. :P

     • Așa este. Vărfurile piramidei nu pot exista fără piramidă.

     • sorin gyorgyfalvi spune:

      @ VV

      mai degraba imi tai venele decit sa citesc romane scrise de Cartarescu… :D

      Stiti care e problema dumneavoastra? Faceti comparatia cu romanii care au mai scris cite ceva, si ziceti uite, asta e mai bun… Dar eu am internet, practic am acces la tot ce se scrie pe glob, si pot sa compar cu ce scriu scriitori adevarati!

      Va spun cu subiect si predicat: Romania pur si simplu nu exista!!! in cultura universala contemporana!

     • Fiecare cu părerea lui.

     • Ieseanul spune:

      @sorin
      Nu-i asa ca Rebengiuc e un actoras de mana a doua, in timp ce Diaconu si Gaitan sunt actori exceptionali? Nu-i asa ca C. T. Popescu, Dan Turturica si Liviu Avram sunt niste caricaturi de jurnalisti, spre deosebire de Gadea, Badea, Ciuvica si Ciutacu, care sunt cei mai buni si cei mai impartiali?

     • Ba Rebengiuc e un actor foarte bun, de unde ai scos idioțenia asta?

     • elenick spune:

      @Ieseanul,

      L-am avertizat si eu ca uitatul indelungat la A3 ”dauneaza grav sanatatii”, dar nu m-a ascultat! I-au intrat textele si cliseele alora in sange :)

     • sorin gyorgyfalvi spune:

      @ Ieseanul

      ai grave probleme de logica baiete…

      in primul rind Rebengiuc, Mircea Diaconu sau Vladimir Gaitan sunt actori ante-revolutionari cu totii inc az ca nu stiai.

      Deci, ei nu erau inclusi in discutia asta, dar tu care esti obisnuit sa citesti doar titluri poate ca ai ratat subiectul…

      Apoi, CTP, Turturica, Liviu Avram sunt jurnalisti? Asta cred ca mi-a scapat mie! :D :D :D

     • Ieseanul spune:

      @elenick
      A si recunoscut de curand ca e mare admirator al lui Badea. Cazurile sorin si emi ilustreaza cel mai bine raul imens facut natiunii asteia (ei, nu chiar tuturor) de Antena 3. Sute de mii de români, daca nu chiar milioane, stau holbati, seara de seara, la postul lui Voiculescu. Iar a doua zi, daca discuti cu ei, sustin tot felul de aberatii care, nu-i asa, sunt adevarate pentru ca asa “s-a dat la televizor”.

     • sorin gyorgyfalvi spune:

      @ elenick

      Prostii sunt idolii cretinilor! :D :D :D

     • edi spune:

      Sorine, nene, bagã o panã la telecomandã ca sã fi sigur cã nu “sare” pe alte canale !
      …te-nvãtz de bine, observi, daa ?

 1. emil mihai spune:

  Parca il ascultam pe Presedintele PAC prin 1995!

 2. emi spune:

  Calitatea in arta este greu de cuantificat, valoarea la un moment dat nu depinde doar de calitatea lucrarii ci si de publicitatea care o sustine. Poate ca domnul Dan Lungu crede ca doar publicitatea ii lipseste, si se straduieste sa atraga atentia cum il duce educatia.

 3. elenick spune:

  Pentru cine mai avea dubii ca prostia si tupeul sunt ”impaiate” in chip de om politic, la cel mai inalt rang in stat… luati si va minunati! Azi, coana Vasilica:

  https://www.europafm.ro/avem-un-prim-ministru-care-nu-poate-vorbi-limba-romana-audio/?utm_source=Adevarul&utm_medium=rss&utm_campaign=Desteptarea-Adevarul

  Vv, dvs. ce ziceti? Eu nici nu stiu, sa rad , sa plang…

  • Doamna Dăncilă e un om politic cuviincios, care nu jignește pe nimeni.

   • sorin gyorgyfalvi spune:

    @ VV

    toti plecatii sistemului au fost coviinciosi de 30 de ani incoace! Sa nu deranjeze, sa nu cumva sa se supere sistemul! M-am saturat de ei ca de mere acre!

    • Unii au fost plecați de tot, altii plecati cu capul, alții nu s-au plecat.

     • sorin gyorgyfalvi spune:

      @ VV

      dar si cei care nu s-au plecat au fost putini si cam foarte tacuti! Ceea ce uita ei este ca ei nu sunt acolo pe persoana fizica, ei reprezinta niste oameni, care numai bucurosi nu sunt zilele astea!

      Pe nemernici daca-i lovesti cu “buna cuviinta” normal ca ajung sa simta ca asta e tara lor!

   • elenick spune:

    da. Si proasta ca noaptea! Iar de fudula… conform cantecului! :) :(

 4. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ VV

  stiti care e pozitia lui Nicolae Manolescu? Cu mina la falca! :D (foto)

  Stiti ce inseamna asta? Ghinion!

 5. emi spune:

  M5* propune amenda 100 000 euro pentru cine schimba partidul :) :) :)
  Cred ca nici ei nu voteaza pentru asemenea Lege, doar isi fac publicitate.

 6. elenick spune:

  @all,

  Incet, incet ceva fire pornind de la SCL/Cambridge Analytica (cele mai controversate nume de firme de pe planeta, in acest moment! :) ) se apropie de Romania si duc catre… Teodor Melescanu/ALDE.
  VV, aveti explicatiile pregatite? Cred ca ar trebui sa renuntati la alea cum ca nu stie omul ce face ginerele… :)

  https://www.riseproject.ro/corporatia-scl-am-sprijinit-vizita-ministrului-roman-de-externe/

  • sorin gyorgyfalvi spune:

   @ VV

   dar ce-o sa te faci daca o sa vezi ca defapt firele duc catre SRI+DNA ?

   ALDE n-ar fi avut niciodata atitia bani sa-i plateasca pe aia, ca sa nu mai zic ca daca utilizezi un pic neuronul din dotare poti constata ca ALDE sunt cei mai praf in materie de manipulare pe internet!

 7. elenick spune:

  Sorine, daca ai lasa Antena 3 vreo cateva saptamani – trebuie timp pt dezintoxicare, e ca la droguri, intri in sevraj, apoi te ia depresia, etc :) – sigur ai vedea si tu lucrurile care sunt evidente pentru toti! pana atunci… eu am rabdare! :)

 8. elenick spune:

  Dar spor de nesimtire??? aici s-ar inscrie foaaarte multi, ar trage greu la buget!
  Si pe mine m-a frapat acest spor de ”conditii periculoase” intr-o cladire cum e Casa Republicii… Pericolul cred ca vine de friptul cu cafeaua fierbinte sau de la tziuitul urechilor de la linistea profunda! :) S-ar mai inscrie si pericolul de intalnirea cu stafia lui Ceausescu, nu cred ca ”doarme” linistit saracul cand vede de cine e populata Casa lui… :)

 9. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ VV

  domnule Vosganian, la ora asta daca era in SUA coldea era saltat de pe strada si in scurt timp primea 2222200000000 de ani de puscarie, dar vad ca la noi politicienii s-au facut mici mici mici, s-au ascuns toti sub masa! :D

 10. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ VV

  pai va mai mirati ca Parlamentul si politicienii sunt la 3% incredere, cind toti ca la un semn s-au facut mici ca sobolanii si se ascund care pe unde poate?

  PS – hai mai ziceti una despre cultura, ca sa ne mai treaca supararea! :D

 11. edi spune:

  Varujan,
  Ce frumos îti stã cu scama preluatã fin de pe sacoul lui sefu’…! Si, atentie mare, nu uita, dacã trebuie, sã ai si periutza la îndemãnã, …cã nu se stie niciodatã :)

  …si ce fain, frumos, este cãnd nu vrei sã tii cont de altceva în afarã de “adevãrurile” tale !
  Dar, ia sã privim unpic si la ce spune partea “încriminatã” !

  <>

  [articolul "O scrisoricã gãsitã", Florin Iaru, din //Catavencii//, 6 Apr.2018]

 12. edi spune:

  De curînd, mi-a parvenit de la un membru al Uniunii Scriitorilor scrisoarea de răspuns a președintelui Manolescu la acuzațiile lansate de dl Dan Lungu, în campania electorală. E un document epocal, pentru că divinul critic se coboară, în sfîrșit, de pe piedestalul academic și răspunde, vai, unor chestiuni mundane. Sau organizatorice și legale, cum zice fișa postului. Far călăuzitor, programatic și practic al felului cum merg lucrurile.

  Scrisoarea e plină de patos și de năduf. Iată un fragment din Preambul: Dl Dan Lungu va fi uitat că, depunîndu-și candidatura, mi-a solicitat o întrevedere, pe care, firește, i-am acordat-o, împrejurare în care mi-a declarat că dorește o „campanie curată”. I-am replicat că toate campaniile de alegeri din USR la care am participat, simplu membru sau candidat, din 1963 și pînă în 2013, cele din regimul trecut inclusiv, au fost curate.

  Curate să fie, dacă o cer interesele comunicării. Ce cere dl Lungu? Un bilanț contabil și un Raport al Comisiei de Cenzori. Ce răspunde prezidentul? O primă problemă care îl macină este legată de banii cheltuiți de conducerea USR. Am scris bine: cheltuiți. De felul în care acești bani au fost obținuți, cu cîte eforturi, dl Dan Lungu se dezinteresează suveran. (Nu e în chestiune) […] banii de la buget pentru publicații, ordonatorul de credite fiind Ministerul Culturii și Identității Naționale, căruia USR îi transmite decontul cheltuielilor pînă la ultimul leu, însoțit de documente justificative. Foarte frumos, doar că membrii nu știu. Nimeni nu știe. Nici prezidentul. Nici Comisia de Cenzori. Așa o fi? Chiar, cum au fost obținuți banii? Punem și noi de o chitanță?

  […] dl Dan Lungu le plînge demagogic de milă Filialelor, pe care Conducerea centrală le-ar defavoriza sub raport financiar. […] nu știe (sau se preface a nu ști) că Filialele rețin în întregime, pentru cheltuieli proprii, cotizațiile; că salariile la reviste și la Filiale sînt plătite, nu din cotizații, ci din fondurile centrale, ca și alte cheltuieli pentru evenimente curente. În plus, din cele 9 publicații bugetate, 6 aparțin Filialelor din țară. Un alt neadevăr prin care dl Dan Lungu încearcă să obțină voturi. Să le socotim, coane Fănică: două la Primărie și două la Școala de Fete? Păi, le-ai mai numărat și socotești rău… E vorba de fonduri de 1,5 milioane de euro. Cotizația unei filiale cu 50-100 de membri atinge fabuloasa sumă de 2-4.000 de euro. Banii ăștia abia ajung pentru o jumătate de salariu o jumătate de an. Pînă la 1,5 milioane e drum lung. Da’ acte sînt? Le-a dat jos vîntu’.

  [În] Legea nr. 8/2006, promovată de noi, nu numai că ele [pensiile suplimentare] sînt garantate inclusiv în Programul meu, dar cine vorbește? Vorbește membrul unui partid politic care promovează un proiect de lege prevăzînd desființarea tuturor pensiilor speciale, cu excepția celor pentru militari și magistrați! Aici, orice pensionar ar trebui să ciulească urechea, pentru că intrăm în chichițe avocățești. Nu numai că USR nu a promovat nimic, dar dispariția pensiilor speciale nu are treabă cu scriitorii, ci cu depunerea bilanțului contabil. Ne mișcăm și noi mai cu talent? Că fuge statul cu pensia și noi dormim, Mițule!