Programul de guvernare al USL – rezumat

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi instabilitate economică şi financiară.

Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.

(…)

Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care s-a realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.

(…)

Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele priorităţi esentiale:

1. Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;

2. Repararea inechităţilor sociale;

3. Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate, locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;

4. Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi sprijiniţi politic;

5. Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea obiectivelor din Mecanismul de Cooerare şi Verificare.

Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale, rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi implementate.

 

Printre cele mai importante masuri propuse pentru fiecare domeniu se numara:

BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

· Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;

· În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora.

· Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea sumelor reținute fără bază legală pensionarilor;

· Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora);

· Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii;

· Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul Uniunii Europene.

 

AFACERI EUROPENE:

GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

 - Creşterea substantiala a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune până la 31 decembrie 2012.

- Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor, finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE

Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

 

SĂNĂTATE

- Finalizarea, promovarea si aprobarea noului proiect de lege a sănătătii

- Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferentiată, în functie de performantă, a personalului din sistemul sanitar

- Cresterea accesibilitătii populatiei vulnerabile la servicii medicale

- Înfiintarea centrelor multifunctionale în zonele în care si-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru cresterea accesibilitătii populatiei la servicii medicale de specialitate

- Înfiintarea de noi centre de primire urgente în zonele cu risc crescut

- Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente).

 

ECONOMIE, COMERT SI MEDIUL DE AFACERI

- Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011 reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi mecanismele de compensare a TVA

- Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional

- Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului

- Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare.

- Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice şi economice a societăţilor supuse acestui proces.

 

CULTURA

- Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.

- Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.

- Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.

- Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea monumentelor de for public.

Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum:

· Cetatile dacice din Muntii Orastiei

· Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu

· Ceramica de Horezu

ADMINISTRATIE SI INTERNE

- Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)

- Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI

- Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor la frontierele terestre

- Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei

- Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii de deplină legalitate

- Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe bază de competenţă profesională

- Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate autorităţilor publice locale

- Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul României

- Adoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului electoral

 

APĂRARE

- Îndeplinirea obligatiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA

- Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocratiei, a stării de sănătate si capacitătilor fizice ale personalului;

- Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstructia sistemului de pensii ocupationale.

 

JUSTITIE

- Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv fundamental

- Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

 

AGRICULTURĂ SI DEZVOLTARE RURALĂ

- Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării

- Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din fonduri europene

 

DEZVOLTARE REGIONALĂ SI TURISM

- Accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor europene în cadrul Programului Operational Regional prin transferul responsabilitătilor de control si monitorizare a proiectelor de la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agentiilor pentru Dezvoltare Regională

- simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri

- stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate de către beneficiari, precum si reglementarea situatiei proiectelor pentru care nu se depun cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an

- Revizuirea proiectelor incluse în Programul National de Realizare a locuintelor sociale destinate tinerilor precum si persoanelor evacuate din locuinte de către fostii proprietari pentru ca acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

 

TRANSPORTURI

- Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor în derulare

- Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de infrastructură

- Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană, aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

 

DIPLOMATIE  SI AFACERI EXTERNE

- Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri

- Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

 

EDUCATIE

- Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale

- Deblocarea posturilor din învăţământul superior

- Susţinerea doctoranzilor si post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU

- Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe cercetare sau tehnologie

- Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor

MUNCĂ, FAMILIE SI PROTECTIE SOCIALĂ

- Reîntregirea salariilor personalului bugetar

- Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016

- Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori

- Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

MEDIU

- Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii verzi si crearea de locuri de munca verzi

- Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor

- Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fractionare hidraulica.

81 Responses to “Programul de guvernare al USL – rezumat”

 1. un liberal optimist spune:

  @VV,
  Nu ne-ati mai spus care mai este situatia la Cluj. Cred ca clujenii ar merita ceva mai de soi decat Funar, Apostu si bok…

 2. cris spune:

  @ un liberal optimist, @ tiberiu

  Din experienta voastra, ca tot va place sportul, intr-o competitie cine cistiga? cel care isi spune atita pot, sontic, sontic ajung si eu la linia de sosire? cel care se uita in stinga si-n dreapta si considera ca trebuie sa fie doar la fel cu ceilalti? cel care se plinge ca nu are ultima inventie in materie de adidasi? Vi-l amintiti pe Bikila Abebe, jocurile olimpice din 1960, maratonul? A ajuns la jocurile olimpice ultimul din coada, in ultima secunda, cind avionul spre Roma era pe punctul de a decola. Nu i-au gasit o pereche de adidasi pe masura, nu s-a sinchisit, nu avea nevoie, a alergat in picioarele goale. Fusese avertizat ca adversarul sau principal Rhadi are numarul 26. I-a depasit pe toti, tot cautind numarul 26 (Rhadi purta 185 de fapt) si l-a intrecut si pe acesta tot cautind sa-l gaseasca si sa-l depaseasca pe 26.

  Stiti ceva, nu cer mult de la acest guvern ci un lucru esential, ca ei sa ceara mult de la ei insisi.

 3. un liberal optimist spune:

  @cris,
  Stii c-am mai scris:vulnerabilitatile USL provin din puterea prea mare a baronilor PSD si lipsa de dialog democratic a lui Crin. De aceea vedem personajele alea ciudate in guvernul inca neinvestit. De aici si lacunele serioase ale proiectul de plan de guvernare propus.Efectiv noi ne asteptam la alte nume in acest guvern si, iata ce a iesit!

 4. Dorin spune:

  @ Un liberal optimist:

  Perfect de acord, cele doua probleme enuntate sunt si cele doua vulnerabilitati majore care duc la disfunctionalitatile observate.

  Nefiind de felul meu un optimist, nici macar nu pot spune ca ma asteptam la alte nume. Ma asteptam doar la un singur lucru: sa fiu dezamagit, asa cum si sunt! Dar, sa-i lasam totusi sa-si faca treaba. Eu nu sunt un impatimit al fotbalului precum altii, dar imi mai aduc aminte cate ceva strategie din perioada scolii primare, cand aveam un coleg de banca impatimit. A si ajuns de altfel mai apoi un nume cunoscut intr-o echipa nationala.

  Ei bine, ceea ce mai tin minte din partidele de fotbal jucate in timpul scolii este ca in ultimele minute ale partidei, daca rezultatul iti este favorabil, trebuie sa-i introduci in joc pe cei mai imprevizibili jucatori cu un singur scop: sa-si oboseasca si sa-si incurce adversarii. Dupa cum vedem, in momentul de fata portocaliii sunt incurcati si jenati de situatia creata si incearca sa recupereze la capitolul imagine prin niste fumigene grosiere. Macar atata si e deja un lucru bun!

  Pe de alta parte, nu pot sa nu observ totusi ca aceste ciudatenii nu provin neaparat din curtea PNL, ci mai degraba din cea a PSD, faptul ca Andrei Marga este nominalizat la Externe si nu la Educatie fiind probabil tot o aberatie de negociere a domnului Antonescu.

  Poate ca ar fi cazul sa spun ca dupa parerea mea, alegerea domnului Crin Antonescu drept presedinte al Romaniei la urmatoarele alegeri prezidentiale va fi unul din lucrurile cele mai bune care s-ar putea intampla. Intre altele, pentru PNL.

  Nu am indoiala ca ar reusi sa fie mai mult presedinte al Romaniei si mai putin presedintele partidului, spre deosebire de felul cum face actualul presedinte, care pare convins de faptul ca reuseste de minune sa fie totodata si arbitru si jucator, prim ministru in exercitiu, presedintele partidului care l-a propulsat in alegeri, moasa comunala si Mafalda nationala de serviciu.

  Pana la urma, hai sa vedem cum va juca pana la alegeri aceasta echipa de stransura. Poate ca intr-adevar nu era momentul sa iasa in arena gladiatorii cei mai in forta, ci jucatorii mai putin experimentati, capabili insa sa incurce echipa de bizoni care a dominat pana acum arena.

 5. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ un liberal optimist

  Asa e, isi fac curaj, dar nici ei nu cred in ceea ce fac… L-am vazut azi pe blaga. Unii ziceau la un moment dat ca blaga e un personaj decent din pdl, si se faceau calcule ca el sa fie cel care rupe pdl-ul si aduce USL-ului puterea. Niciodata nu mi-am facut nicio speranta in legatura cu blaga, si niciodata nu l-am considerat un decemt. Dimpotriva, e unu dintre cei mai corupti oameni care au stors banii tarii asteia in toate timplurile, si pina la operatiunile din vami (alea care n-au mai avut efectul sa bage pe unii grei in puscarie) el era omul din virful piramidei sau regina de pe tabla de sah la care se adunau banii din vami. Toate arestarile alea care n-au mai avut efectul care il asteptam noi n-au avut decit rolul de a-i lua lui blaga puterea si de fi trecuta in alte miini. Blaga pina la vremea aia fusese stat in stat, si cind credea ca e mai puternic decit basescu i-a dat basescu peste degete cu liniarul, i-a luat jucaria si l-a avertizat sa stea in banca lui, ca altfel pot sa ajunga multi la racoare de-a binelea. Asta e, si asta a fost blaga, iar cei din USL care isi puneau sperante in el erau doar neinformati, ca sa nu zic total ageamii politici.

 6. sorin gyorgyfalvi spune:

  @ Dorin

  e posibil ca Antonescu sa fi luat si unele decizii mai putin inspirate, cum ar fi Marga la externe, desi poate noi nu stim toate detaliile. Ma gidnesc totusi ca in timp foarte scurt s-au luat decizii cruciale, toate bune, si toate de buna-credinta. Aici se face practic diferenta, la buna sau reaua credinta. Prefer o decizie proasta a unui om de buna-credinta decit o decizie buna a unui basescu. Sunt convins ca o sa fie si greseli, dar tot asa sunt convins ca vor fi reparate rapid. Politica nu e o stiinta exacta, si stiu ca e infinit mai greu sa faci o politica de buna-credinta fiind bazat pe motivatia de buna-credinta a oamenilor care te sustin, decit sa faci o politica de rea-credinta bazindu-te pe rasplatirea concreta in bani, contracte si alte cele a oamenilor din cirdasie.

 7. tiberiu spune:

  @Cris
  Ador comparatiile cu lumea competitiilor sportive care pot include si comportamente nesportive,ca si in politica sau in alte domenii ale vietii cotidiene.Ambitiile si mizele financiare ale victoriei sunt imense in sport ca si in politica si de aici instinctele primare care de multe ori se manifesta pe “terenul” politic si pe terenurile de sport .
  Bikila Abebe a fost indiscutabil cel mai mare erou al maratonului,insa in opinia mea modelul maratonistului nu este prea bine opozabil modelului politicianului.Asa cum si “optimistul” subliniaza jocul politic este in mare masura un “joc de echipa”.Integrarea echipelor PSD si PNL oricat de reusita,va ramane destul de labila pentru ca este vorba de partide politice distincte.Chiar si in interioriul PSD si PNL sunt multe frictiuni si interese contradictorii.Atunci cand vorbim de grupuri umane extrem de mari ,de ordinul a zeci de mii de oameni,asa cum sunt partidele politice “coeziunea echipei politice ” este o forta de legatura extrem de slaba,raportat la o echipa sportiva al carui lot cuprinde 15-20 de persoane.
  Sa mai vorbim aici si de rolul personalitatii conducatorului care este echivalenta unui supertalent de la care toti asteapta sa faca diferenta pe teren. Ponta si Crin sunt departe de a fi “Messi” sau “Ronaldo” ai politicii, in schimb TB a dovedit ca este un “Hagi” al politicii dambovitene conducand PDL la conducerea tarii ,de la postura unui partid minuscul de 7%.
  Sa fim realisti D-l Ponta si D-l Antonescu cu toate meritele ,nu au dovedit inca rezultate convingatoare in lupta politica, spre deosebire de TB care are la activ o experienta considerabila si rezultate favorabile in multe campanii electorale(ca primar si presedinte).
  Sa mai tinem seama ca Ponta daca va fi investit va actiona pe “teren minat” de gasca mafiota pedista inca la butoanele institutiiilor.Confruntarea va fi foarte grea si de aceea nu ma astept la succese stralucite in rezolvarea multelor probleme acumulate,am insa speranta ca Ponta sa nu se lase compromis si doborat de la guvernare asa cum TB planuieste.

 8. Dorin spune:

  @ Tiberiu:

  Ati scris: “Spre deosebire de TB care are la activ o experienta considerabila si rezultate favorabile in multe campanii electorale(ca primar si presedinte)”.

  As avea curiozitatea care-or fi aceste rezultate favorabile, cu exceptia rezultatelor favorabile pentru familia Basescu personal?

  Cu ce lucruri bune va ramane in istoria Romaniei personajul Traian Basescu? Cu faptul ca de a reusit sa risipeasca pe nimic capitalul de incredere al celor peste cinci milioane de votanti care l-au stampilat in 2004? Cu faptul ca, depasindu-si prerogativele de presedinte, a taiat 25% din leafa bugetarilor, 15% din pensia bunicilor si parintilor nostri, ca a desfiintat spitale si a decapitat invatamantul romanesc? Astea sunt “realizarili”?

  Sau poate faptul ca a reusit sa re-aduca PDL, cu ajutorul neprecupetit al premierului Boc “oui, chef!” la ametitorul scor de incredere de 11% din electorat?

  Va reamintesc ca si Adolf Hitler a ajuns la putere in entuziasmul maselor largi populare care l-au ascultat orbeste chiar si atunci cand i-a trimis la dracu-n praznic langa Stalingrad sau cand si-au dat viata la El Alamein. La ce le-a folosit? La sfarsitul razboiului, atunci cand Hitler si-a tras un glonte in cap impreuna cu Eva Braun, Germania era o ruina de la un capat la altul. Halal politician, daca si-ar fi tras glontele ala in cap ceva mai devreme reusea sa salveze cateva milioane de nemti.

  Cam in felul asta ar trebui sa se judece activitatea politica, nu dupa entuziasmul vremelnic al celor care au ales orbiti de vorbe sforaitoare sau de declaratii incendiare, dar care n-au avut mai apoi niciodata acoperire in fapte.

 9. tiberiu spune:

  @Dorin
  M-am referit exclusiv la experienta politica si performantele electorale net superioare ale lui TB fata de Ponta si Antonescu.Nu eu l-am ales pe TB primar si presedinte,nu eu am votat impotriva suspendarii lui,nu eu l-am reales.Daca ai reprosuri nu mie trebuie sa mi le adresezi(eu sunt 100% antibasist) ci acelor cetateni fraieri pe care i-a pacalit.

 10. epolitikon spune:

  @VV
  Pe alocuri frumos, pe alocuri modest, dar totusi nu-mi sunt clare raspunsurile la 2 intrebari fundamentale:
  1) De ce primeste poporul doar vorbe si spectacol TV cand politicienii si sefii adminitratiei nu cred ca muncesc 10 ore pe saptamana pentru binele poporului? Nu credeti ca a venit timpul sa va concentrati (USL-ul) pe administratie si mai putin pe rafuielile cu portocalii?
  2) De ce nu va propuneti depolitizarea administratiei si separarea clara a nivelurilor politic si tehnic, de la nivel centrala pana la ultimul catun?

 11. Dorin spune:

  @ Tiberiu: exact la asta m-am referit si eu, la cariera de politician, adica om politic cu rezultate pozitive incontestabile pentru alegatorii sai in diversele posturi politice in care a activat, nu de iluzionist politic care, prin iuteala sa de mana si nebagarea de seama a alegatorilor sai ii mai usureaza de un portofel, de un ceas, de flota, de compania nationala a cailor ferate, de zacamintele de aur ori de zacamintele de cupru ale Romaniei.

  Am mai spus mai demult aici ca oamenii politici se pot judeca numai dupa faptele lor in forma autentica, nu dupa declaratiile sforaitoare, nici dupa multimea de bizoni care s-a grabit vreodata sa-i voteze.

  Animalul politic Basescu poate electriza masele largi populare, poate face cohorte de boci si udre sa-l urmeze pana la Stalingrad, dar finalul va fi tot acelasi, al prabusirii intregii tari in ruina, deznadejde si deruta.

  Imi pare rau, dar daca acesta este un exemplu de experienta politica, este in mod sigur un exemplu negativ!

 12. tiberiu spune:

  @Dorin
  Hitler a reusit sa distruga Germania si o lume intreaga datorita imbecilismuluii conationalilor sai care l-au sprijinit si a lipsei de inteligenta politica a conducatorilor partidelor democratice.
  Problema nu este cum sa-l critici pe TB, problema e cum pot fi inlaturati el si clica lui de la butoanle puterii.
  Viseaza cai verzi cine isi imagineaza ca atunci cand l-a investit pe Ponta ,a facut-o din considerente democratice constituionale,sau ca s-a vazut obligat sa o faca.A facut-o pentru ca are un plan precis de sabotare a USL.
  Chiar ieri l-am vazut pe TB la super si cum s-au gasit cativa cretini dispusi sa-i acorde atentie si sa se lase balmajiti de gargara lui.Spre deosebire de Ponta si Crin TB stie sa vorbeasca cu plebea,iar in democratie plebea decide soarta natiunii.

 13. Sara spune:

  Ar putea sa-mi explice si mie cineva, cum poate un parlamentar in acelasi timp sa fie si prezent in parlament si sa si predea la o universitate la distanta mare, respectiv Bucuresti-Oradea. Repet, in acelasi timp ? Salariul, respectiv indemnizatia si alte drepturi cuvenite conform legii, le ia integral din ambele parti. Este cazul noului ministru al educatiei desemnat de Ponta, prof. Mang. Activeaza in Bucuresti ca parlamentar si e prof.universitar la o universitate din Oradea. Si nu e un caz izolat, Titus Corlateanu- europarlamentar si multi altii sunt in situatia asta. Va intreb dle Vozganian, este moral acest lucru, daca nu chiar penal ? Respectivii figureaza prezenti in ambele locuri in aceleasi zile si aceleasi ore.

 14. un liberal optimist spune:

  @VV,
  Cum ar fi sa va adresati prietenilor acestui blog:”Fiti vosganienii mei!”?

 15. un liberal optimist spune:

  @Sara,
  Sigur, e nedrept si nelegal. Tin minte ca pe cand urmam Politehnica marii profesori veneau rar la predari,insa la examene si proiecte intotdeauna. Dar ei aveau o scuza:conduceau proiecte industriale nationale. Salariul insa si-l ridicau doar de la facultate. Eventual mai primeau ceva prime si medalii .Cand aveau timp veneau si la seminarii sa-si cunoasca studentii.Unii mai erau si membri ai MAN, care organism se reunea de cateva ori pe an.

 16. Barosanul spune:

  Domnule Vosganian,

  Am inteles ca USL vor sa introduca Sistemul Uninominal dindtr-un singur tur! E adevarat?

  Mie mi se pare o aberatie si o indepartare de la democratie.
  De ce spun asta?
  Pt ca in felul asta Vocea Votantilor nu este ascultata si nu vor fi reprezentati dupa cum isi exprima vointa la urne. In felul asta o minoritate de 20-30% pot conduce o majoritate ceea ce ste aberant.

  Cele mai reprezenattive sisteme sunt cel Proportional, cel Uninominal din 2 tururi sau cel uninominal dintr-un tur cu a doua optiune.

  Votul Uninominal dintr-un tur cu o adoua optiune se practica in Anglia la alegerea Primarilor. Ce inseamna asta?
  Fiecare candidat are in dreptul sau doua coloane Prima optiune si a Doua optiune. Votantii isi exprima optiunile si in cazul in care nici-un candidat nu obtine 50% atunci primilor doi candidati li se distribuie votul de a doua optiune a votantilor si cistiga cel cu mai multe voturi. In caz de egalitate cistiga cel cu mai multe voturi ca prima optiune.

  V-as ruga repectuos si sa analizati in USL. Ar fi aberant ca tocmai USL sa introduca posibilitatea instaurarii unei DICTATURI a minoritatii asupra majoritatii.

  • @ barosanul

   Fiecare vrea sa facă legile dupa interesul lui. Eu as vrea sa ne intoarcem la sist proporțional. E drept ca uninominalul dintr-un tur ajuta USL, dar nu si democratia. Pentru UDMR e o lovitura de moarte.

 17. Robert spune:

  VV
  In ceea ce-l priveste pe Nastase, eu, sincer, nu cred ca a incercat sa se sinucida. E adevarat ca n-avem de unde sa stim noi adevarul, dar sunt prea multe lacune, de la faptul ca nu s-a auzit impuscatura, la locul in care ar fi fost glontul si la faptul ca l-au scos frumos ca o papusa, cu esarfa Burberry la gat. Dar subscriu, daca gestul e sa fie real, e unul de demnitate.
  Daca nu…nota 10 pentru idee.